13410

Actions in 2017

You are offline: login here

Klímanócska és Hód Huncutka hulladékcsökkentési krónikái

Title in English: Waste reduction practices of Klímanócska és Hód Huncutka

Street: Szabadság tér
Number: 93
Address addition: .
Town/City: Hódmez?vásárhegy
Post code: 6800

About The Action Developer

Name of structure/entity: Bozókiné Szabó Ildikó

Type of structure/entity: Individual Citizen,

Website: https://www.facebook.com/Kl%C3%ADman%C3%B3csk%C3%A1k-180063005783600/?fref=ts

First name (person responsible): Ildikó
Surname (person responsible): Bozókiné Szabó
Function: Közösségi tér vezet?
Email: virag.eszter@unp.hu
Telephone: 30/720-8033

The EWWR Action Proposal

Themes Covered: Strict avoidance and reduction at source, Reuse and preparing for reuse, Waste sorting and recycling,

Related to theme of Prevention Thematic Days 2016 Packaging Waste Reduction: Use Less Packaging Yes

Dates of the proposed action: Monday, 21 November 2016, Tuesday, 22 November 2016, Wednesday, 23 November 2016, Thursday, 24 November 2016, Friday, 25 November 2016, Saturday, 26 November 2016,


Exact location where the EWWR action will take place:
Place of implementation: Hódmez?vásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai Tagintézmény Szabadság téri óvoda
Town/City: Hódmez?vásárhely
Region: Csongrád megye
Country: Hungary


Description of the EWWR action:
Szeretném Önökkel megismertetni az általam kifejlesztett Klímanócska képzés záróhetét. Felhívjuk a figyelmet a hulladékcsökkentés fontosságára. A lelkes kis környezetvéd?k okleveles „Klímanócskákká” válhatnak szüleikkel együtt. Az egész éves átfogó környezetvédelmi tevékenységek ismereteit a képzés keretében rendszereztem. A családi napot 5 éve szervezem, mindig megújuló tartalmakkal, programokkal. Klímanócska facebook csoportunk( https://www.facebook.com/Kl%C3%ADman%C3%B3csk%C3%A1k-180063005783600/?fref=ts ) folyamatosan nyomon követi a környezetvédelmi klímatudatos tevékenységeket, híreket. A szemléletformáló médiajelenlétet rendkívül fontosnak tartom, így minél szélesebb körben tudom elérni a családokat. Hulladékcsökkentés: dobozos tejberizs kiváltása a Hód-Menza Kft által el?állított tejberizsre. Együttm?ködés dr. Kovács Pál, a Hódmez?vásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. ügyvezet?je és a Hód-Menza Kft igazgatójával. Hulladéknaptár vezetése a családoknál. A legkevesebbet termel? család oklevelet kap a Klímanócska képzés napján. November 21: Ételhulladék: helyes étkezési szokások, a tudatos vásárlás ösztönzése az egészséges életmód szemléletében. Komposztálási technikák: komposztáló kialakítása. Szakember Rárósiné Tapodi Petronella-kertész bevonásával. Ökológiai lábnyommérés családoknál. Hagyomány?rzés, természetes tartósítószerek, tisztítószerek alkalmazása, szül?i szemléletformálás. Klímanócska facebook oldalon keresztül is. November 22: Szél-, napenergiák hasznosítása és villamosenergiák csökkentése, a közlekedési igény csökkentése. Gyalogolj, biciklizz, fussál! November 23: Vízcsökkentés, energiacsökkentés, vízlábnyom. Vízcseppecske meséje, körforgás, vízhasznosítás tudatosan. Vízlábnyommérés családoknál. November 24: Szelektálj Hód Huncutkával! http://www.szelektivhod.hu/images/ismerteto_ovodas_web.pdf. Játékok a szelektív hulladékgy?jtés körében. Papírgy?jtés madárbarát programra. El?adás a családoknak: • dr. Kovács Pál a Hódmez?vásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. ügyvezet?je és a Hód-Menza Kft igazgatója: szelektív hulladékgy?jtés és a csomagoláscsökkentés összefüggései. • Bozókiné Szabó Ildikó szakmai vezet? és regionális klímareferens: Hód Huncutka program hatása a klímatudatos magatartásra: Pet palackkal a holdra (annyi palackot termelünk, hogy feljuthatnánk vele a holdra) November 25: Tájvédelmi körzet környezetvédelem fontossága. Gy?jtsd a hulladékot össze a természetb?l Hód Harmatkával! Természetes anyagok hasznosítása. Természetes anyagokból játékok készítése. Játssz velem! A szabadid? hasznos eltöltésére ösztönz? szül?i szemléletformálás. Kiállítás készítése a természetes anyagokból készült játékokból. Klímanócska képzés állomásai: az állomásokhoz készített installációkat, eszközöket szelektív, újra hasznosítható anyagokból készítettem, amit az óvodánkba járó gyermekek és családok gy?jtöttek. Együttm?köd? partner: A Hódmez?vásárhely Egyesített Óvoda. Id?pont: 2016. november 25. 09:00 - 12:00. Helyszín: Szabadság téri Óvoda Hódmez?vásárhely, Szabadság tér 93. A rendezvényen résztvev?k száma körülbelül 300 f?. A rendezvényen megjelennek a média képvisel?i. 1. Belép?: hozd magaddal megunt játékaidat, ruháidat, amit a Vöröskereszt számára fogunk továbbítani. 2. Bio hulladék-gazdálkodás régen, népi eszközök használata! Installációk a népi kultúrából múzeumpedagógus bevonásával. A Népi játszóházban, kiállításon megtalálható eszközök segítségével játékosan tapasztalatokat gy?jthetnek a múlt sokszín? kultúrájából. „Komposztálj, biogazdálkodás!” A gyermekeknek az állomások között Hód Huncutka meglepetése: lehet?séget adunk Bioszörp készítése régen. 3. Biodiverzitás a természetben! Fedezd fel a hódok csodálatos világát! Installáció: Hódok, Mártély tájvédelmi körzet, védett állatok megjelenítése. A hulladék keletkezés és a természet összefüggései. Ökológiai lábnyom mérése a családoknál. 4. Tanuld meg játékosan, hogyan lehet csökkenteni a hulladékot! Installáció: óriás társasjáték, energiaház. Bioenergiák, energiatakarékos izzók, áramfogyasztás csökkentése. Figyelemfelkeltés: ökojelzéssel ellátott termékeket vásárolj, nagyobb kiszerelés, ami tényleg szükséges, újra használható bevásárló táska, utántölthet? termékek, agyoncsomagolás elkerülése, nem kérek szórólapot! 5. Játék Hód Huncutkával. Sajátítsd el a szelektív hulladékgy?jtés, a biohulladékok csoportosításának alapjait. Installáció: A szelektív hulladékgy?jtés megjelenítése dobozokon újszer? szelektív gy?jtés bemutatása. Hód Huncutka szemléletformáló füzet. Játékos feladatok kukákkal. 6. Mozogj együtt Hód Harmatkával! Szelektív mozgásos készségfejleszt? játékok. Bozsik Intézményi Program edz?ivel. Mozgásos akadálypálya Czibere Adrián, Kandó Róbert labdarugó edz?. Helyszín: Városi Stadion. 7. Barkácsolj velünk szelektíven! Installáció: Eszközök, játékok hulladékból. Népi játszóház kicsiknek,- bio hulladékból készített játékeszközök kipróbálása.

Description of the EWWR action in English:
I would like to acquaint with you that I developed Klímanócska záróhetét training. Please pay attention to the importance of waste reduction. The enthusiastic environmentalists Chartered "Klímanócskákká" become co-parents. The year-round comprehensive knowledge of environmental issues in the context of systematized training. The family-arrange my day for 5 years, always renewable content and programs. Klímanócska facebook group (https://www.facebook.com/Kl%C3%ADman%C3%B3csk%C3%A1k-180063005783600/?fref=ts) continuously monitors environmental climate-conscious activities, news. The awareness-raising media presence is extremely important to so that I can achieve a broad range of families. Waste Reduction: canned rice pudding rice pudding produced by replacing the beaver-Menza Kft. Cooperation with dr. Paul Smith, the Hódmez?vásárhelyi Sanitation Office. General Manager and Director of beaver-Menza Kft. Waste management Calendar of families. The least productive families to get a diploma on the day of Klímanócska training. November 21: Food waste: good eating habits, conscious promotion of a healthy lifestyle approach of. Composting Techniques Composting design. Specialist Rárósiné Tapodi Petronella gardener involvement. Carbon footprint measurement families. Traditions, natural preservatives, use of cleaning agents, parental awareness raising. through Klímanócska facebook page. November 22: wind, solar energy and electricity, reducing transport demand. Walk, cycle, run at! November 23: water reduction, energy reduction, water footprint. Tale of water droplets, cycling, water use consciously. Water Footprint Measurement families. November 24: Select Action Naughty Beaver original ears! http://www.szelektivhod.hu/images/ismerteto_ovodas_web.pdf. Games among the selective collection of waste. Paper Collection of bird-friendly program. Presentation of the families: • Dr. . Paul Kovacs Hódmez?vásárhelyi the Sanitation Office of the Managing Director and beaver-Menza Ltd. Director: selective collection of waste and packaging reduction context. Ildiko Szabo • Bozókiné senior professional officer and regional climate: the impact of the Beaver program quiff climate-conscious behavior: Pet bottle to the moon (as many bottles we produce to feljuthatnánk him to the moon) November 25: Protected Landscape Area importance of environmental protection. Collect the waste is in the nature Beaver Dew original ears! utilization of natural materials. Making toys from natural materials. Play with me! parental awareness raising to encourage the free time. Exhibition preparation made from natural materials games. Klímanócska training stations: the station is prepared for installations, devices made selective, recyclable materials, which children and families associated with our kindergarten collected. Collaborating Partner: Hódmez?vásárhely The Unified Nursery. Date: November 25th 2016, 09:00 to 12:00. Location: Liberty Square Kindergarten Hódmez?vásárhely, Freedom Square 93. At the event, the number of participants to about 300 people. At the event, representatives of the media appear. 1. Admission: bring your tired of your games, your clothes, we'll be forwarded to the Red Cross. 2. Organic waste management long ago, the use of folk instruments! Installations of folk culture museum educator involved. The People's playhouse, the exhibition can be found by means of a playful experience of the past can gather diverse culture. "Composted organic farming!" Children between the stations Beaver quiff surprise: Giving a chance Bioszörp preparing long ago. 3. Biodiversity of nature! Explore the wonderful world of beavers! Installation: Beavers, Mártély landscape area, displaying protected animals. The generation of waste and the nature of relationships. Carbon footprint measurement of the families. 4. Learn to playfully how to reduce waste! Installation: giant board game power house. Bio-energy, energy-saving light bulbs, reducing power consumption. Awareness: ökojelzéssel products with a purchase, larger pack only what is necessary, reusable shopping bags, refillable products and packaging to avoid death, I do not want flyers! 5. Play Naughty Beaver ring. Learn the selective waste collection, the basics of bio-grouping. Installation: View the presentation of selective waste collection boxes novel selective collection. Beaver quiff awareness raising booklet. kukákkal Player tasks. 6. Move along Beaver Dew original ears! Selective motor skill development games. Bozsik Institutional Program coaches. Movement obstacle course Czibere Adrian, Robert Kando football coach. Venue: Municipal Stadium. 7. Barkácsolj selectively with us! Installation: Tools, Toys waste. People's playground for little ones - trying gaming devices produced bio waste.