13410

acties in 2017!

You are offline: login here

Partners van de EWAV

De begunstigden van het Life+ project

ACR+

ACR+, de Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource Management, is een internationaal netwerk van steden en regio’s die de bevordering van een slim grondstofgebruik en duurzaam afvalbeheer via preventie aan de bron, hergebruik en recycling als gemeenschappelijk doel vooropstellen. ACR+ wil de expertise en vaardigheden van overheden op het vlak van het afval-, product- en grondstofbeleid ontwikkelen, praktische acties voor afvalbeheer en duurzame consumptie bevorderen, en een samenwerking voor de ontwikkeling van eco-efficiënte oplossingen stimuleren.

ACR+ is de coördinator van het LIFE+ Project Europese Week van de Afvalvermindering.

Contact: Maëva Voltz

Meer over ACR+

AICA

AICA, de Internationale Organisatie voor Milieucommunicatie (Italië),is een cultureel project dat nationale en internationale acties voor milieucommunicatie wil bestuderen en bevorderen. Ze legt contacten tussen verschillende spelers – instellingen, verenigingen en bedrijven – op verschillende niveaus om ze te stimuleren om beste praktijken in de implementatie van een milieubeleid uit te wisselen.

Contact: Francesca Davoli

Meer over AICA

ARC

ARC, het Catalaans Afvalbureau het Catalaans Afvalbureau (Catalonië, Spanje), is het overheidsorgaan dat instaat voor het geïntegreerde beheer van gemeentelijk, industrieel, gezondheidszorg- en landbouwafval in Catalonië. De doelstellingen van het ARC omvatten de bevordering van selectieve afvalinzameling, en stimuleren en adviseren op het vlak van onder meer opwaardering, hergebruik en recycling.

Contact: Mireia Padros

Meer over ARC

IBGE-BIM

IBGE-BIM, Leefmilieu Brussel (België) is de overheidsdienst voor milieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die instaat voor alle milieuzaken. Wat afval betreft, is IBGE-BIM verantwoordelijk voor de uitwerking en invoering van het Brussels programma voor afvalpreventie en -beheer, dat streeft naar een vermindering van de afvalproductie en een duurzaam beheer van het geproduceerde afval. IBGE-BIM kan bogen op bijna 20 jaar praktische ervaring in het domein van de 3 R’s.

Contact: Anja Van Campenhout

Meer over IBGE-BIM

NWMD

OHÜ, het Nationaal Bureau voor Afvalbeheer van Hongarije, staat in voor de coördinatie van het volledige Hongaarse afvalbeheersysteem. Zijn voornaamste taak spitst zich toe op de preventie van vervuiling en afvalproductie, maar ook de organisatie van de afvalinzameling en de recuperatie van verschillende afvalstromen. Meer dan 100 deskundigen op het vlak van afvalbeheer werken voor OHÜ, en staan daarbij rechtstreeks in contact met de grootste spelers in de Hongaarse afvalindustrie.

Contact: Eszter Tanka

Meer over NWMD

Geldschieters voor het project

ADEME

ADEME, het Franse bureau voor milieu- en energiebeheer, is een overheidsorgaan onder toezicht van het Franse ministerie van Ecologie, Energie, Duurzame Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, en het ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek. ADEME helpt mee aan de invoering van een overheidsbeleid in de domeinen milieu, energie, duurzame ontwikkeling, afvalbeheer, luchtkwaliteit en geluidscontrole. ADEME helpt mee met de financiering van het LIFE+ Project Europese Week van de Afvalvermindering.

Contact: Manuela Alves Marinho

Meer over ADEME